1. Definities

Aflevering: het aan de afnemer overhandigen en ter beschikking stellen van door Keukenleverancier aan Afnemer verkochte (half)producten;

Afnemer: degene die met de Keukenleverancier een Overeenkomst van koop is aangegaan of wil aangaan;

Consument: de Afnemer die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep;

Montage: het in elkaar zetten dan wel installeren van het product waar de tussen Afnemer en Keukenleverancier gesloten Overeenkomst betrekking op heeft, zoals beschreven in de Overeenkomst.

Oplevering: het conform schriftelijke Overeenkomst gebruiksklaar ter beschikking stellen van de keuken en/of de voltooide Montage daarvan;

Overeenkomst: De door Afnemer ondertekende door Keukenleverancier aan Afnemer verstrekte schriftelijke aanbieding en/of offerte;

Keukenleverancier:  Skei Keukens , zaakdoend te 1824TC Alkmaar, aan Hargewaard 4, ingeschreven bij de KvK onder nummer 85525790.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Keukenleverancier voor de uitvoering waarvan door Keukenleverancier derden worden betrokken.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alleen deze voorwaarden zijn van kracht.

2.4 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mocht worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Keukenleverancier en Afnemer zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.6 Indien Keukenleverancier soms geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Keukenleverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 1. Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Keukenleverancier zijn tot en met 21 dagen na offertedatum geldig en zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte anders blijkt.

3.2 Alle offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Afnemer verstrekte informatie, zoals tekeningen en (al dan niet daaraan ontleende) maten, alsmede eventueel door Keukenleverancier verrichte metingen. Afnemer is gehouden, in ieder geval uiterlijk bij het opstellen van de Offerte of aanbieding en/of tot stand komen van de Overeenkomst of direct nadat dit ter kennisname van Afnemer is gekomen, Afnemer van omstandigheden en/of feiten op de hoogte te brengen welke de uitvoering van de Overeenkomst kunnen beïnvloeden.

3.3  Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.4 Afnemer is gebonden aan de Overeenkomst zodra Keukenleverancier zonder enige tegenwerping van Afnemer met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

3.5 Keukenleverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.7 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Keukenleverancier daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Keukenleverancier anders aangeeft.

3.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht Keukenleverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 3.9 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.10 Alleen de werkzaamheden die in een offerte of in een aanbieding zijn benoemd vallen onder de overeengekomen prijs. Indien de afnemer andere werkzaamheden wil laten uitvoeren, dan werkt dit prijsverhogend.

3.11 De afnemer is gehouden de Keukenleverancier de mogelijkheid te bieden om de werkzaamheden goed uit te voeren. Dit betekent, onder andere, dat de leidingen, afvoerpijpen en installatiepunten aanwezig zijn, op een wijze zoals in de tekening horend bij de Overeenkomst opgenomen.

 1. Aanbetaling en betalingen

4.1 Keukenleverancier is gerechtigd bij het aangaan van de Overeenkomst een aanbetaling te vragen van 30% van het aankoopbedrag. Afnemer is verplicht dit bedrag binnen vijf dagen te betalen aan Keukenleverancier hetzij door contante betaling of door overschrijving op diens bankrekening. Het bedrag van de aanbetaling wordt in mindering  gebracht op de eindfactuur die Keukenleverancier aan Afnemer  stuurt. Het volledige resterende bedrag dient vijf dagen voor Aflevering   door Afnemer te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Keukenleverancier. Hiertoe stuurt Keukenleverancier circa 4 weken voor de aanvang van de Montage of Aflevering een factuur aan Afnemer per mail of indien gewenst per post.

4.2 Indien Keukenleverancier in gedeelten levert, is het hem, in aanvulling op artikel 4.1, toegestaan voor elke deellevering een factuur voor dit geleverde deel te sturen aan Afnemer, waarbij geldt dat Afnemer gehouden is deze factuur te voldoen.

4.3 Betaling van een factuur, of van een deelfactuur door Afnemer vindt uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst plaats, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.4 Indien Afnemer niet binnen acht dagen na ontvangst van de factuur van Keukenleverancier schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, onder opgaaf van de reden(en) daarvan, wordt Afnemer geacht de factuur van Keukenleverancier te hebben geaccepteerd. Enig bezwaar van Afnemer tegen de inhoud van een factuur van Keukenleverancier schort de op Afnemer rustende verplichting tot betaling niet op.

 1. Niet-tijdige betaling

5.1 Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. In dat geval is het volledig door Afnemer verschuldigde bedrag terstond voor Keukenleverancier opeisbaar. Afnemer is daarbovenop de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.2 Indien Afnemer een consument is zal Keukenleverancier hem schriftelijk in de gelegenheid stellen binnen 15 dagen alsnog de openstaande factu(u)r(en) aan hem te voldoen, bij gebreke waarvan Keukenleverancier tevens aanspraak maakt op de buitengerechtelijke incassokosten. Voor zover Afnemer geen consument is, maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan maakt Keukenleverancier zonder de hiervoor in dit lid genoemde termijn aanspraak op de buitengerechtelijke incassokosten.

5.3 Keukenleverancier heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente.

5.4 Keukenleverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van betaling aanwijst. Keukenleverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 1. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Keukenleverancier blijft eigenaar van alle door hem geleverde zaken tot de Afnemer alle verplichtingen uit de met Keukenleverancier gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Het is Afnemer tot volledige en deugdelijke nakoming van deze Overeenkomst uitdrukkelijk niet toegestaan de geleverde zaken aan derden af te staan en/of deze te verpanden en/of op eniger andere wijze met een last te bezwaren

6.2 Het is Keukenleverancier toegestaan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in geval van surseance van betaling, faillissement of wettelijke schuldsanering van de zijde van Afnemer. In dat geval dient Afnemer onmiddellijk en op het eerste daartoe strekkend verzoek van Keukenleverancier, de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud van Keukenleverancier rust, aan Keukenleverancier ter beschikking te stellen, conform artikel 6.6.

6.3 Afnemer dient steeds al dat te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsvoorbehoud van Keukenleverancier veilig te stellen.

6.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Afnemer verplicht om Keukenleverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

6.5 Afnemer verplicht zich om de door eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Keukenleverancier gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt Afnemer zich er jegens Keukenleverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al wat dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6.6 Voor het geval Keukenleverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Keukenleverancier en door Keukenleverancier aan te wijzen derden om al de plaatsen te betreden waar de eigendommen van Keukenleverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen, zo nodig met tussenkomst van de rechterlijke macht.

 1. Levertijd

7.1 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Indien in de schriftelijke Overeenkomst een levertijd is opgenomen, dan is dit een vermoedelijke levertijd.

7.2 Indien de  in art. 7.1 genoemde vermoedelijke levertijd naar mening van Afnemer niet is gehaald, dan dient Afnemer Keukenleverancier schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Keukenleverancier  door Afnemer een redelijke termijn wordt geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Deze termijn is maximaal de oorspronkelijke levertijd, met een minimum van 30 dagen.

7.3 Indien de vermoedelijke levertijd wordt overschreden, en er is  sprake van een Overeenkomst tussen Keukenleverancier en een Zakelijke afnemer, dan is Keukenleverancier niet aansprakelijk voor gevolgschade, in welke vorm dan ook.

7.4 Indien Afnemer en Keukenleverancier schriftelijk zijn overeengekomen dat er na mededeling van Afnemer door Keukenleverancier wordt besteld, een zogenaamde bestelling op afroep, dan neemt de vermoedelijke levertijd vanaf dat moment een aanvang. De hiervoor bedoelde mededeling van Afnemer dient binnen negen maanden nadat de Overeenkomst tussen Afnemer en Keukenleverancier is gesloten, te hebben plaats gevonden, bij gebreke waarvan Keukenleverancier Afnemer schriftelijk herinnert en hem maximaal drie maanden de tijd geeft om alsnog de mededeling te doen. Indien de mededeling uitblijft wordt, na het verstrijken van deze termijn, de Overeenkomst geacht geannuleerd te zijn, met toepassing van artikel 13.

7.5 Indien de Overeenkomst in gedeelten wordt uitgevoerd kan Keukenleverancier de uitvoering van een gedeelte opschorten totdat Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De vermoedelijk levertijd schuift in dat geval ook op.

7.6 Indien Keukenleverancier gegevens nodig heeft van Afnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertermijn niet eerder aan dan nadat Afnemer deze juist en volledig aan Keukenleverancier ter beschikking heeft gesteld.

7.7 Indien het werk vertraagt als gevolg van omstandigheden die voor risico van Afnemer komen, wordt de verwachtte levertijd verlengd.

 1. Leveringen

8.1 Afnemer draagt er zorg voor dat Keukenleverancier de producten kan afleveren en/of dat Keukenleverancier het werk kan verrichten. Daarbij zorgt afnemer dat de plaats waar de werkzaamheden plaats vinden daarvoor geschikt, dan wel gereed is. Afnemer zorgt, onder andere, voor een deugdelijk afsluitbare ruimte die voldoet aan bouwkundige en/of installatievoorschriften, voorzien van elektriciteit, verwarming, stromend water en ventilatie.

8.2 Voor zover Afnemer niet aan de in artikel 8.1 genoemde vereisten voldoet is hij gehouden de schade te vergoeden die Keukenleverancier als gevolg hiervan leidt.

8.3 Indien Afnemer op het moment van levering niet op het opgegeven adres blijkt te zijn, worden de goederen retour genomen door Keukenleverancier. Afnemer dient dan een nieuwe afspraak te maken met Keukenleverancier, waarbij Keukenleverancier gerechtigd is (al dan niet opnieuw) bezorgkosten in rekening te brengen.

8.4 Leveringen worden ongemonteerd op de begane grond, achter de eerste deur afgeleverd. Leveringen op pallets worden voor de eerste deur afgeleverd, zonder dat deze worden afgestapeld

8.5 Als bij aflevering van de goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door Afnemer op het ontvangstbewijs c.q. de vrachtbrief melding van de beschadiging gemaakt te worden en dient Keukenleverancier door Afnemer onmiddellijk maar uiterlijk binnen twee werkdagen schriftelijk daarvan op de hoogte gesteld te worden, bij gebreke waarvan verondersteld wordt dat Afnemer de gekochte goederen zonder schade heeft ontvangen.

8.6 Afnemer dient na levering maar vóór vervoer te controleren of de producten compleet en onbeschadigd zijn, mocht Afnemer het vervoer zelf organiseren.

8.7 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Afnemer over op het moment waarop zaken in de macht van Afnemer worden gebracht.

 1. Opslag van producten

9.1 Indien de producten niet door Keukenleverancier bij Afnemer kunnen worden afgeleverd door toedoen of nalaten van Afnemer, terwijl de producten niet ondeugdelijk zijn, zal Keukenleverancier binnen een drie weken opnieuw de producten ter aflevering aanbieden aan Afnemer. Indien ook dan de levering van de producten door toedoen of nalaten van Afnemer niet kan plaats vinden, mag Keukenleverancier opslagkosten en andere redelijke kosten aan Afnemer in rekening brengen, een en ander onverlet het recht op schadevergoeding.

9.2 Mocht ook de tweede levering door toedoen of nalaten van Afnemer geen doorgang vinden, dan is het Keukenleverancier toegestaan nakoming van de Overeenkomst te vorderen en opslag- en andere kosten te vorderen, net als verdere aantoonbare schade.

 1. Wijzigingen

10.1  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek van Afnemer, van de bevoegde instantie et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor wat oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Keukenleverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van de uitvoering worden gewijzigd. Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

10.2 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Keukenleverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Keukenleverancier bevoegde persoon en Afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert evenmin wanprestatie van kan Keukenleverancier op en is voor Afnemer geen grond om de Overeenkomst op te zeggen.

10.3 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Keukenleverancier een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10.4 Prijsverhogingen kunnen aan zakelijke afnemers bij factuur worden doorberekend door Keukenleverancier.

10.5 Prijsverhogingen als gevolg van wettelijke maatregelen, zoals btw-verhogingen, kunnen altijd aan consumenten worden doorberekend. Andere prijsverhogingen mogen na drie maanden door Keukenleverancier worden doorberekend aan consumenten, indien de mogelijkheid daartoe schriftelijk is overeengekomen, onder opgaaf van de grondslag(en) van die prijsverhoging door Keukenleverancier.

10.6 De consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij Keukenleverancier alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk afgesproken uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 1. Rechten en plichten van de Afnemer

11.1 De Keukenleverancier heeft de plicht het werk goed, deugdelijk en zoals afgesproken in de Overeenkomst te leveren. De werkzaamheden worden goed, deugdelijk en zoals afgesproken in de Overeenkomst uitgevoerd.

11.2 De Keukenleverancier is verplicht Afnemer te wijzen op onjuistheden in de opdracht of opgedragen werkzaamheden, bijv. het werken op een ondeugdelijke ondergrond.

11.3 De Keukenleverancier zorgt ervoor dat het werk wordt verricht voor dat werk deskundige personen.

11.4 De Keukenleverancier houdt zich bij de levering van producten en uitvoering van werkzaamheden aan de geldende wettelijke voorschriften.

12.Rechten en plichten van Afnemer

12.1 Afnemer draagt zorg voor dat de Keukenleverancier tijdig voor het werk de benodigde goedkeuringen (vergunning e.d) en belangrijke gegevens (bijv. de ligging van leidingen) in zijn bezit heeft.

12.2 Afnemer draagt zorg voor dat er geen andere werkzaamheden plaatsvinden in de ruimte waar de Keukenleverancier zijn werkzaamheden moet verrichten.

12.3 Indien omstandigheden de start of de voortgang van het werk vertragen, moet Afnemer de schade die de Keukenleverancier daardoor lijdt vergoeden als de omstandigheden Afnemer kunnen worden toegerekend.

12.4 Afnemer  draagt goed zorg voor de artikelen, materialen en gereedschappen van de Keukenleverancier die zich ter plaatse van het werk bevinden.

12.5 Indien Afnemer tegen het uitdrukkelijk advies van de Keukenleverancier toch wenst dat de Keukenleverancier bepaalde werkzaamheden verricht, is Afnemer zelf aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

12.6 Afnemer draagt zorg voor dat de plaats van aflevering goed te bereiken en tijdig beschikbaar is.

12.7 De kosten van het gebruik van een lift  en/of kraan komen voor rekening van Afnemer, tenzij Afnemer uiterlijk drie weken van tevoren Keukenleverancier over de noodzaak daarvan heeft geïnformeerd. In geval van tijdige mededeling zullen partijen onderling met elkaar afspreken wie deze kosten draagt.

12.8 In het geval Afnemer gebruik maakt van derden voor uitvoering van werkzaamheden of voor leveringen welke met de Overeenkomst verband houden, staat de Afnemer er voor in dat dit tijdig plaats vindt, opdat de uitvoering van het werk door Keukenleverancier geen vertraging op loopt. Indien dit laatste onverhoopt wel het geval is of dreigt te worden stelt Afnemer hier Keukenleverancier per omgaande van in kennis.

12.9 In aanvulling op dit artikel geldt hetgeen bepaald is in artikel 8.1 onverkort.

 1. Annulering door Afnemer

13.1 Indien Afnemer annuleert is hij aan Keukenleverancier een vaste schadevergoeding verschuldigd van 30% van de koop- en/of aanneemsom, tenzij schriftelijk een ander percentage is overeengekomen.

13.2 In het geval Afnemer reeds door Keukenleverancier er van in kennis is gesteld dat een (deel) levering kan plaats vinden is de in lid 1 genoemde schadevergoeding niet van toepassing en geldt een schadevergoeding van 50%.

13.3 Van de in lid 1 en 2 genoemde percentages kan worden afgeweken indien Keukenleverancier kan aantonen dat de door hem geleden schade groter is of indien Afnemer kan aantonen dat de door Keukenleverancier geleden schade kleiner is.

13.4 Een consument kan binnen twee dagen, ingaand op de dag na het sluiten van de Overeenkomst, slechts bij aangetekende brief gericht aan Keukenleverancier, annuleren. In dat geval is Afnemer het gereduceerde percentage van 5% van de koopsom, met een minimum van € 500,- aan Keukenleverancier verschuldigd.

 1. opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

14.1 Keukenleverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst onmiddellijk en met directe ingang te ontbinden, indien;

 • Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet geheel, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Keukenleverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen,
 • Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft en of onvoldoende is,
 • door de vertraging aan de zijde van Afnemer niet langer van Keukenleverancier kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen,
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Keukenleverancier gevergd kan worden.

14.2 Indien de ontbinding dan wel opschorting aan Afnemer toerekenbaar is, is Keukenleverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

14.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Keukenleverancier op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Keukenleverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

14.4 Indien Keukenleverancier op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl Afnemer, wegens wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

14.5 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Keukenleverancier zal Keukenleverancier in overleg met Afnemer zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Afnemer toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds opzeggen aan Keukenleverancier is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan Afnemer in rekening gebracht. Keukenleverancier zal Afnemer zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. Afnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Keukenleverancier genoemde termijn te voldoen, tenzij Keukenleverancier anders aangeeft.

14.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Keukenleverancier vrij om de Overeenkomst onmiddellijk en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Keukenleverancier op Afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

14.7. Indien Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk opzegt, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-afvoer -en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Afnemer in rekening worden gebracht.

 1. Overmacht

15.1 Keukenleverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch vanwege de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

15.2. Keukenleverancier heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Keukenleverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.

15.3 Keukenleverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.4 Indien Keukenleverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Keukenleverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 1. Garantie, conformiteit en klachten

16.1 De door Keukenleverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor gebruik binnen Nederland.

16.2 De in lid 1. Van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode vastgesteld door de leverancier / fabrikant na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Keukenleverancier verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan Afnemer in rekening gebracht worden.

16.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Afnemer en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Keukenleverancier, Afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan voorgeschreven wijze. Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Keukenleverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

16.4 Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en /of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen direct maar in ieder geval binnen 48 uur na ontdekking schriftelijk aan Keukenleverancier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Keukenleverancier in staat is adequaat te reageren Afnemer dient Keukenleverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

16.5 Indien Afnemer tijdig klaagt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

16.6 Indien van een gebrek in een later stadium melding wordt gemaakt, dan komt Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

16.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is geklaagd, dan zal Keukenleverancier de zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Afnemer, ter keuze van Keukenleverancier, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan of vervangende vergoeding daarvoor aan klant voldoen. In geval van vervanging is Afnemer gehouden om de vervangende zaak aan Keukenleverancier te retourneren en de eigendom daarover aan Keukenleverancier te verschaffen, tenzij Keukenleverancier anders aangeeft.

16.8 Afnemer is gehouden het product goed en afdoende te onderhouden.

16.9 Het recht op garantie en/of schadevergoeding geldt niet voor uit vaktechnisch oogpunt, volgens gebruikelijk en geldende normen en handelsgebruiken, aanvaardbare afwijkingen in kleur, structuur, slijtvastheid etc.

16.10 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Keukenleverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van Afnemer.

 1. Aansprakelijkheid

17.1 Voor schade als gevolg van oorzaken die Keukenleverancier niet kende of behoorde te kennen, is Keukenleverancier niet aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid uit de wet of uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst voortvloeit.

17.2 De in lid 1 genoemde oorzaken zijn, onder andere: haarscheurtjes en/of krimpnaden en/of verkleuringen als gevolg van bouwvocht of als gevolg van de inwerking van een directe warmtebron etc.

17.3 Keukenleverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Keukenleverancier is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

17.4 Keukenleverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden,
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Keukenleverancier aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Keukenleverancier toegerekend kunnen worden,
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

17.5 Keukenleverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In geval van consumentenverkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

17.6 Indien Keukenleverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Keukenleverancier beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.7 De aansprakelijkheid van Keukenleverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

17.8 Anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is geregeld hoeft een ondernemer nooit andere schadevergoeding te betalen aan een zakelijke Afnemer. Andere directe of indirecte schade, waaronder tevens begrepen schade van derden, winstderving etc, hoeft Keukenleverancier niet te vergoeden.

17.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Keukenleverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten.

17.10 Indien Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijk nakoming van datgene waartoe hij jegens Keukenleverancier gehouden is, dan is Afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Keukenleverancier daardoor direct of indirect ontstaan.

18 Meer- en/of minderwerk en aanvullende kosten

18.1 Alle leveranties en werkzaamheden, welke niet in de Overeenkomst zijn opgenomen, en door de Afnemer wel worden verlangd worden aangemerkt als meerkosten. De meerwerkkosten worden naar billijkheid verrekend.

18.2 Het deel van de Overeenkomst dat met instemming van Keukenleverancier en Afnemer niet wordt uitgevoerd wordt aangemerkt als minderwerkkosten. De minderwerkkosten worden naar billijkheid verrekend.

19 Verwerking Persoonsgegevens

19.1 Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

19.2 Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking

 1. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Keukenleverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 1. Wijziging voorwaarden

21.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Keukenleverancier.

21.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.